Statut

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KOTÓW ” zwane w dalszej części Statutu „SHK”.

§ 2
SHK JEST Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawna.

§ 3
1. Terenem swojej działalności SHK obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Głogowo jest siedzibą SHK.
3. SHK może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji felinologicznych.
4. SHK ma prawo używania pieczęci i oznak organizacyjnych.
5. SHK może dysponować własnym organem prasowym.

§ 4
SHK. jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w hodowli kotów rasowych, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA SHK
§ 5
Celem SHK jest, oparta na podstawach naukowych, organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu, pod względem hodowlanym i estetycznym, oraz popularyzacja kotów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.

§ 6
SHK realizuje swoje cele poprzez :
1) prowadzenie własnych Ksiąg Rodowodowych,
2) reprezentowanie interesów polskiej felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami felinologicznymi międzynarodowymi i zagranicznymi,
3) organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych (wystawy, pokazy, konkursy)
4) rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo badawczej w zakresie felinologii,
5) współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo – badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i za granicą,
6) organizowanie sympozjów i kursów,
7) organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i służb pomocniczych,
8) czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki przez członków SHK.

Rozdział III
CZŁONKOWIE SHK – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
1. Członkami SHK mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane hodowlą kotów rasowych, które złożą deklarację członkowską i zamieszkują na terenie UE, lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium UE maja prawo przynależności do SHK w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
3. Członkowie SHK dzielą się na :
1) wspierających,
2) honorowych,
3) zwyczajnych.

§ 8
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana hodowlą kotów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia dla SHK, zarówno w postaci finansowej, jak i rzeczowej czy intelektualnej.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem SHK i działać w SHK poprzez upoważnionego przez siebie (upoważnienie pisemne) przedstawiciela.
3. Członek wspierający jest zwolniony od uiszczania składek członkowskich i opłat z tytułu uczestniczenia w imprezach organizowanych przez SHK.
4. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego i posiada następujące prawa :
b) wysuwanie postulatów i wniosków do władz SHK, poddawanie krytyce ich
działań oraz zwracanie się do nich z pytaniami i skargami,
c) uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez SHK po wniesieniu opłaty za imprezę, pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący kwartał roku,
d) branie udziału w posiedzeniach organów SHK, na których są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,
e) noszenie odznaki SHK,
f) udzielanie rekomendacji jako Członek Wprowadzający.
5. Członków wspierających przyjmuje stosowną uchwałą Zarząd SHK.

§ 9
1. Członkiem Honorowym może zostać taka osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju polskiej felinologii lub SHK.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, na wniosek Zarządu SHK.
3. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, także bierne
i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.
4. Członek Honorowy jest zwolniony od uiszczania składek członkowskich i opłat z tytułu uczestniczenia w imprezach organizowanych przez SHK.

§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje stosowną uchwałą Zarząd SHK.

§ 11
1. Warunkiem przyjęcia Członka Zwyczajnego jest:
a) złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji członkowskiej,

b) uiszczenie wpisowego i składek członkowskich za bieżący kwartał roku,
c) podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd SHK o przyjęciu kandydata na Członka Zwyczajnego.
2. Członek Zwyczajny SHK może być jednocześnie członkiem innego stowarzyszenia felinologicznego.
3. Ponowne przyjęcie w szeregi SHK członka uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie roku od daty wykluczenia, z tym zastrzeżeniem, że osoba wcześniej wykluczona powinna być wprowadzona do SHK :
a) po upływie jednego roku – przez 3 członków SHK,
b) po upływie dwóch latach – przez 2 członków SHK.
4. Powtórne wykluczenie członka SHK uniemożliwia w przyszłości jego ponowne przyjęcie.

§ 12

1. Członek Zwyczajny SHK, który ukończył 18 lat oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat życia mają następujące prawa :

a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz SHK oraz prawo głosowania na
Walnych Zebraniach Członków ,
b) wysuwanie postulatów i wniosków do władz SHK, poddawanie krytyce ich
działań oraz zwracanie się do nich z pytaniami i skargami,
c) uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez SHK po wniesieniu opłaty za imprezę, pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący kwartał roku,
d) branie udziału w posiedzeniach organów SHK, na których są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,
e) noszenie odznaki SHK,
f) udzielanie rekomendacji jako Członek Wprowadzający.
2. Małoletni poniżej 16 lat mają następujące prawa :

a) wysuwanie postulatów i wniosków do władz SHK.
b) uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez SHK po wniesieniu opłaty za imprezę, pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący kwartał roku i uzyskania zgody opiekuna prawnego.
c) branie udziału w posiedzeniach organów SHK, na których są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,
d) noszenie odznaki SHK,
e) udzielanie rekomendacji jako Członek Wprowadzający.

§ 13
Członek SHK ma obowiązek :
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał SHK,
2) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze SHK,
3) współdziałać z władzami i organami SHK w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
4) doskonalić wiedzę i praktykę felinologiczną przez branie czynnego udziału w szkoleniach i imprezach organizowanych przez SHK,
5) stać na straży dobrego imienia SHK,
6) przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków SHK,
7) wywiązywać się z wszelkich zobowiązań wobec SHK, zrzeszonych hodowców kotów oraz nabywców kotów rasowych,
8) płacić regularnie składki członkowskie,
9) rozsądnie udzielać rekomendacji.

§ 14
Statutowym prawem członka SHK jest uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków.

§ 15
Członkowie SHK pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje społecznie, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów (np. zwrot kosztów przejazdu).

§ 16
Dla prawidłowego funkcjonowania Zarząd SHK może zatrudnić pracowników, podejmując w tym celu stosowną uchwałę.

§ 17
Członkostwo w SHK wygasa w przypadku :
1) pisemnej rezygnacji członka wystosowanej do Zarządu SHK,
2) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
3) śmierci członka SHK,
4) likwidacji osoby prawnej,
5) rozwiązania bądź likwidacji SHK.
6) wykreślenie z listy członków przez Zarząd SHK w przypadku ewidentnych i uzasadnionych rażących naruszeń regulaminu
7) wykreślenie z listy członków przez Zarząd SHK w przypadku nie opłacenia składek cżłonkowskich po 90 dniach od wymaganego terminu wpłaty

Rozdział IV
NACZELNE WŁADZE SHK
§ 18
1. Naczelnymi władzami SHK są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd SHK,
c) Komisja Rewizyjna SHK
d) Sąd Koleżeński SHK

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz SHK(nie przekraczającą ½ składu osobowego danego organu wyłonionego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia) w trakcie kadencji, jest ona uzupełniana o zastępców z listy wyborczej, w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów w trakcie wyborów na Walnym Zebraniu Członków. Jeżeli lista zastępców wyłonionych w trakcie Walnego Zebrania Członków jest niewystarczająca lub skład osobowy danego organu został uszczuplony o ponad 1/2 w stosunku do wyłonionego na Walnym Zebraniu Członków zwołuje się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebrania Członków, zgodnie z przewidzianą procedurą, jak w § 23 ust. 1 i 2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SHK.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wyłącznie:
a) członkowie SHK posiadający prawa wyborcze,
b) zaproszeni goście przez Zarząd SHK – z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze lub
nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje jego Prezydium w składzie :
przewodniczący, zastępca, sekretarz.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego
Zebrania Członków i powołanych na nim Komisji.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 21
ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
zwołuje Zarząd SHK co trzy lata w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja, zaś mające charakter sprawozdawczo-wyborczy raz na sześć lat , najpóźniej do dnia 30 czerwca.

1. Zarząd SHK powiadamia na piśmie osoby uprawnione do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków o terminie, miejscu i porządku dziennym obrad, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
2. Wszelkie materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków muszą być wyłożone do wglądu uczestnikom zebrania na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach Związku, a w szczególności:
1) wybór władz SHK,
2) ustalenie ogólnych wytycznych działalności SHK,
3) uchwalanie statutu oraz jego zmian,
4) uchwalanie regulaminów działalności władz SHK,
5) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności tych organów władzy SHK za okres między Walnymi zebraniami Członków,
7) uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności SHK,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za okres między Walnymi zebraniami Członków przedstawionych przez Komisje Rewizyjną,
9) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków,
10) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
11) odwoływanie władz SHK lub ich członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
13) rozpatrywanie apelacji członków władz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
14) nadawanie godności członka honorowego SHK,
15) podejmowanie wszelkich uchwał mających kardynalne znaczenie dla działalności SHK.

§ 23
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
zwołuje Zarząd SHK na wniosek Komisji Rewizyjnej, z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków SHK posiadających prawa wyborcze, w terminie nie późniejszym niż 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Zarząd powiadamia członków na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.

ZARZĄD SHK
§ 24
1. Zarząd SHK jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i odpowiada przed nim za swoją działalność.
2. Zarząd kieruje SHK i koordynuje jego pracę organizacyjną w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 25
1. Zarząd SHK składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Stan ilościowy Zarządu ustala Walne Zebranie Członków w zależności od stanu ilościowego członków SHK.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu , które powinno odbyć się natychmiast po jego wyborze, Zarząd wybiera spośród siebie:
Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz innych członków funkcyjnych (w zależności od stanu liczebnego wybranego Zarządu SHK).

§ 26
1. Zarząd SHK zbiera się na posiedzeniach w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów dla ważności uchwały potrzebne są dwa głosy z trzyosobowego składu.
3. W przypadku, gdy skład Zarządu decyzją WZC będzie większy i głosy przeciwne się równoważą, decydujący głos ma Prezes.

§ 27
Do Kompetencji Zarządu SHK należy:
1) reprezentowanie SHK na zewnątrz,
2) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
3) powoływanie organów doradczych SHK, (komisji behawioralnych i hodowlanych)
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) realizowanie uchwał Walnych Zebrań Członków,
6) prowadzenie Ksiąg Rodowodowych, wystawianie i wydawanie rodowodów,
7) organizowanie wystaw kotów, pokazów, konkursów,
8) uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych istotnych przepisów wewnętrznych (z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz) oraz kontrola ich realizacji,
9) organizowanie szkoleń i instruktażu dla członków SHK i służb pomocniczych,
10) tworzenie warunków dla powstawania kadry sędziowskiej w Polsce, – (rekomendowanie kandydatów na sędziów do upoważnionych w kształceniu tej kadry światowych organizacji felinologicznych)
11) ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz SHK dokonywanych przez jego członków za : imprezy, rodowody, rejestracje kotów, transfer kotów, rejestrację przydomka hodowlanego oraz wpisowego i składki członkowskiej, a także za inne czynności związane z prowadzeniem hodowli kotów .
12) podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,
13) rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań członków stowarzyszenia na nieprzepisowe działania członków i nieprawidłowe prowadzenie przez nich praktyk hodowlanych.
14) prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami SHK,
15) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności SHK,
16) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości,
17) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
18) wydawanie czasopism SHK, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z felinologią,
19) udzielanie wyróżnień i nagród,
20) wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,

§ 28
Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej SHK.

§ 30
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności SHK.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Stan ilościowy Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie:
a) przewodniczącego,
b) zastępcę przewodniczącego,
c) sekretarza.
3.Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów , przy czym niezbędny jest udział w głosowaniu przewodniczącego lub jego zastępcy. W składzie trzyosobowym dla ważności podejmowanych uchwał potrzebne są dwa głosy.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w Związku żadnej innej funkcji.

§ 32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności SHK ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
c) zatwierdzanie bilansu (wraz z rachunkiem zysków i strat) SHK w okresie między Walnymi Zebraniami Członków,
d) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członków funkcyjnych władz SHK,
f) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
2. Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności SHK w każdym czasie, nie rzadziej jednak, niż raz do roku. Działalność Zarządu może kontrolować w każdym czasie , nie rzadziej, niż raz do roku, po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 33
1. Zalecenia Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i wykonane niezwłocznie, nie później, niż w przeciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu SHK, a odpowiedź o ich wykonaniu winna być udzielona na piśmie.
2. O wszelkich opóźnieniach oraz ich przyczynach Komisja Rewizyjna winna być powiadomiona niezwłocznie na piśmie.

§ 34
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 35
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności felinologicznej..

§ 36
W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:
1) udzielić upomnienia lub nagany,
2) zawiesić w prawach członka na okres do dwóch lat,
3) wykluczyć z SHK .

§ 37
1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, którzy wybierają spośród siebie:
a) przewodniczącego,
b) zastępcę przewodniczącego,
c) sekretarza.

§ 38
1. Sąd Koleżeński I instancji orzeka w składzie trzech jego członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego jest przewodniczącym zespołu. W skład trzyosobowego zespołu, który stanowi pierwszą instancję Sądu Koleżeńskiego nie wchodzi Przewodniczący ani Zastępca Przewodniczącego z 7- dmio osobowego Sądu Koleżeńskiego.
2. Na prośbę sądzonego członka SHK inny członek Stowarzyszenia może pełnić rolę jego obrońcy.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji służy Członkowi Zwyczajnemu prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego II instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I i II instancji zapadają większością głosów swoich pełnych składów.
4. Sąd Koleżeński II instancji tworzy trzyosobowy zespół Sądu Koleżeńskiego, w którym nie może uczestniczyć członek składu I instancji, a kieruje nim przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (decyduje o tym uchwała Sądu Koleżeńskiego, podjęta zwykłą większością głosów).

§ 39
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

§ 40
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących we władzach SHK funkcje z wyboru w pełnym składzie osobowym.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym SHK prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
3. W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 niniejszego statutu.
4. Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych SHK może wnioskować do Wlanego Zebrania Członków o odwołanie członka funkcyjnego. Sąd Koleżeński nie może członka funkcyjnego pozbawić członkowstwa lub zawiesić go w prawach członka.
§ 41
Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE SHK
§ 42
1. Majątek i fundusze SHK powstają z wpisowego, składek członkowskich, działalności statutowej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. SHK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków SHK.
3. Fundusze SHK służą do prowadzenia jego statutowej działalności.

§ 43
1. Gospodarka finansowa SHK prowadzona jest przez jego Zarząd .
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych SHK wymagają dla swej ważności podpisu dwóch osób: w tym Prezesa oraz Sekretarza lub innego członka Zarządu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44
Do ważności pism władz SHK wymagane są dwa podpisy : prezesa oraz sekretarza lub innego członka Zarządu SHK.

§ 45
1. Wszelka działalność SHK musi być jawna.
2. W siedzibie Zarządu SHK winny być dostępne do wglądu zainteresowanym członkom SHK wszystkie przepisy, regulaminy, instrukcje i uchwały, na podstawie których opiera się działalność statutowa SHK.

§ 46
1. Zmianę zapisów statutu wnioskować mogą:
a) Zarząd SHK,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 Członków Zwyczajnych upoważnionych do głosowania.
2. Wniosek ze zmianami w statucie przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Zarząd.
3. Projekt zmian statutu uchwala Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 47
1. Rozwiązanie SHK wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania SHK jego majątek zostaje przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 48
Niniejszy Statut został uchwalony przez Założycieli SHK i sygnowany przez Komitet Założycielski w dniu 13 października 2009 roku na mocy uchwały nr 1/2009 i w dniu 30 maja 2010 r, decyzją Walnego Zebrania Członków zostały do niego wprowadzone zmiany zgodnie z wezwaniem Sądu rejonowego w Toruniu.
Oraz ze zmianami w §17 o dodanie punktów 6,7 w związku z postanowieniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 19.04.2017 roku