Regulamin Wystawowy

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

Każdy kot zarejestrowany w legalnym Stowarzyszeniu lub Klubie ( WCF, Fife, TICA, CFA ) może uczestniczyć w wystawach kotów rasowych organizowanych przez klub SHK, kluby uznane przez WCF lub inne kluby niezależne, pamiętając, że TYLKO oceny uzyskane na licencjonowanych przez WCF wystawach są uznawane przez WCF.

§2

Zaleca się, aby członkowie Stowarzyszenia Hodowców Kotów wystawiali koty na wystawach organizowanych pod auspicjami WCF.

§ 3

Zarejestrowany hodowca zgłaszający swojego kota na wystawę, powinien w terminie podanym przez organizatora wystawy przesłać poprzez formularz  dostępny na stronie www.shk.com.pl  „ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ” . Przy prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia na wskazany adres e-mail przyjdzie do Państwa automatyczne powiadomienie o wpłynięciu zgłoszenia. Sekretariat wystawy osobnym emailem potwierdzi przyjęcie kota. W przypadku braku potwierdzenia proszę o kontakt  e-mailem na adres: wystawa@shk.com.pl .

§4

Przesłanie przez wystawcę podpisanego „Zgłoszenia na Wystawę” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Wystawy, zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za wystawę także w przypadku absencji oraz jest zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych.

§5

Zaleca się rozpocząć jak najwcześniejsze wystawianie kotów w odpowiednich klasach, aby przyzwyczajały się i oswajały z warunkami panującymi na wystawach.

§6

W wystawach mogą brać udział koty zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień z ważnymi szczepieniami przeciwko: rhinotraheitis (zapalenie gardła i krtani), calicivirus ( katar koci) oraz panleucopenia ( zapalenie jelit), wykonane nie później niż miesiąc przed wystawą. Szczepienia przeciwko wściekliźnie zalecane są dla kotów powyżej 6 miesiąca życia. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki. Koty w kolorze białym muszą posiadać atest słuchu. Z wystawy zostaną wycofane wszystkie koty wystawcy, któremu nie przyjęto na wystawę kota chorego. Uiszczona za wystawę opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do wystawy powstało z winy wystawcy.

Wszystkie zgłoszone koty muszą posiadać chip.

W przypadku wystawy organizowanej w krajach UE kot musi posiadać wszczepiony chip, paszport oraz książeczkę zdrowia dokumentującą aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (j.w), wściekliźnie, kolejne odrobaczenia oraz aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii. Inne wymagania określone przez organizatora wystawy podawane są w komunikacie o wystawie.

§7

Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne z koniecznością dokonania opłaty.
Zgłoszenia opłacone są jednocześnie zgodą na automatyczne umieszczenie kota w katalogu wystawy w takich przypadkach organizator nie zwraca dokonanej wpłaty ponieważ nie jest w stanie w ciągu jednego dnia dokonać wszystkich wpisów.
Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę nieopłaconego zgłoszenia kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi nie później niż po terminie zamknięcia katalogu – data podana na stronie www. Jeśli wycofanie nastąpi  po określonym terminem od wystawców którzy nie opłacili jeszcze swoich zgłoszeń klub ma pełne prawo żądać pełnej opłaty

§8

Klasa wystawowa P.H.: Prix d’Honneur (Prize of Honour) :
01 – P.H. World Champion oraz  02 – P.H. World Premior podlega pełnej opłacie

§9

W trakcie trwania wystawy wszystkie koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach aż do jej zakończenia.
Dla zgłoszonego jednego kota przysługuje klatka pojedyncza SHK o wymiarach (cm): 60 x 60 x 70(wys.). Klatka podwójna SHK dla jednego kota o wymiarach (cm): 120 x 60 x 70(wys.) przydzielana jest za dopłatą – w miarę posiadania wolnych klatek. W przypadku zgłoszenia własna klatka: zgłoszenie na 1 kota przewidziane jest 1/2 klatki ( mała klatka materiałowa ), w przypadku zgłoszenia dużej klatki zostaje naniesiona opłata 30 zł.

Dla zgłoszonych MIOTÓW przewidziane są klatki podwójne.

§10

Zabrania się wystawiania kotek w ciąży oraz karmiących.

Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty umieszczone w katalogu. Każdy nie zgłoszony na odpowiedni dzień wystawy kot, którego wystawca „przemyci” na teren wystawy podlega pełnej opłacie oraz karze dodatkowej w wysokości 200 zł.  Kot taki na wniosek organizatora Wystawy może zostać skierowany do przebadania przez lekarza weterynarii , a koszty pokryje wystawca.

§11

Sędziowanie kotów ma charakter otwarty. Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna. Niedopuszczalne jest dyskutowanie z sędzią na temat wydanej oceny.

§12

Zabrania się picia jakiegokolwiek alkoholu oraz palenia papierosów zarówno na sali wystawowej jak i w pomieszczeniach związanych z wystawą.Osoby nie przestrzegające postanowień tego paragrafu zostaną wyproszone z wystawy bez zwrotu uiszczonych opłat.

§13

Osoby chętne do współpracy przy wystawie, a szczególnie chętni do pracy w charakterze stewardów przyjmowani są przez organizatora w terminie podanym na informacji o wystawie.
Steward powinien mieć ukończone 16 lat.
Zaleca się, aby wszyscy kandydaci na stewardów byli zaszczepieni przeciwko tężcowi.

§14

Koty do oceny sędziowskiej przynoszone są przez Wystawców lub Stewardów. Koty oceniane są przez Sędziego felinologicznego WCF. Na takich samych zasadach jak Sędzia – Uczeń Sędziowski ma prawo ocenić ,obejrzeć kota podczas oceny przy stoliku.

W wyjątkowych przypadkach Wystawcy mogą prezentować koty w konkursie BEST IN SHOW

§15

Po uzyskaniu przez kota odpowiedniej ilości certyfikatów na tytuł, hodowca występuje do klubu o uznanie tytułu oraz wydanie dyplomu. Do każdego wniosku muszą zostać dołączone kserokopie ocen sędziowskich i kserokopie dyplomów (oryginały do wglądu).Wniosek o wydanie dyplomu powinien być złożony w ciągi 30 dni od daty ostatniej Wystawy.

§16

Do uzyskania tytułów potrzebna jest odpowiednia ilość ocen od różnych sędziów. W przypadku, gdy kot uzyskał powtórnie w ciągu trzech kolejnych wystaw więcej niż jedną ocenę od tego samego sędziego, wystawca zobowiązany jest do uzyskania na takiej ocenie drugiego podpisu od uprawnionego sędziego oceniającego koty w trakcie trwania tej samej wystawy. Zdublowane oceny od tego samego sędziego nie będą podstawą do uzyskania tytułu i wystawienia dyplomu.

§17

Jeżeli w pierwszym dniu dwudniowej wystawy kot otrzyma certyfikat kończący odpowiedni tytuł, to obowiązkiem wystawcy jest zgłoszenie tego faktu w sekretariacie wystawy w tym samym dniu.

ZMIANĘ KLAS WYSTAWOWYCH NA NIEDZIELĘ

PROSIMY ZŁGASZAĆ DO SEKRETARIATU W SOBOTĘ DO GODZINY 15 00

W przypadku dwóch certyfikatów w jeden dzień:

Kot będzie łamał tytuł w sobotę znaczy że zostanie oceniony 2 razy w ciągu jednego dnia.

Ocena może odbyć się w bardzo krótkim czasie przez innego sędziego

Zgłoszona klasa wystawowa sobota np. 13 CAC / 11 CACIB

Proszę pamiętać iż jeśli kot nie zdobędzie wymaganego certyfikatu np.13 CAC należy go natychmiast zmienić podczas zdobywania certyfikatu z 11 CACIB na 13 CAC podczas oceny sędziowskiej ( bezpośrednio sędziemu )  oraz następnie poinformować niezwłocznie sekretariat.

Zmiana klasy wystawowej na niedzielę odbywa się bez zmian tylko i wyłącznie przez sekretariat wystawy

Za zmianę odpowiada tylko i wyłącznie hodowca

Organizator jak i Sędziowie nie biorą odpowiedzialności za niezgłoszone na czas zmiany oraz informujemy iż po wystawieniu podpisanego certyfikatu oraz złożeniu pieczęci przez sędziego na karcie ocen proces oceny kota się zakończył i nie ma możliwości zmiany na inną klasę niż ta na którą kot został oceniony

ZAKAZANA JEST SPRZEDAŻY KOTÓW NA WYSTAWIE

Sekretariat  nie wydaje dyplomów przed zakończeniem wystawy

Wcześniejsze opuszczenie wystawy przed jej zakończeniem wiąże się z niewydaniem dyplomu oraz karty ocen.

§18

Jeżeli kot uzyskał tytuł w nieodpowiedniej klasie, wówczas traci ten tytuł w trakcie przenoszenia go do właściwej klasy.

§19

Dla zachowania ciągłości każdego kolejnego tytułu brane są pod uwagę wyłącznie uzyskane oceny kota w tej samej grupie kolorystycznej.

§20

Uzyskanie dyplomu przed zakończeniem BIS/BOS jest nie możliwe, a w szczególnych przypadkach zgodę na to może wyrazić tylko komisarz wystawy za wcześniejszą zgodą sekretariatu wystawy.

Po zakończeniu wystawy hodowca otrzymuje dyplom wraz z oryginałem opisu oceny sędziego.Hodowca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wydanej dokumentacji w dniu wystawy ponieważ tylko wtedy sekretariat ma możliwość dokonania korekty poprawnego wpisu.Wystawca odbiera dokumenty z wystawy osobiście. Nieodebrane certyfikaty oraz dyplomy nie będą przesyłane pocztą.

§21

Organizator zastrzega sobie prawdo nie przyjęcia zgłoszenia na wystawę bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.

ROZDZIAŁ  II

KLASY WYSTAWOWE,  OCENY, TYTUŁY

§22

KLASY WYSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W WORLD CAT FEDERATION:

Na wystawach WCF koty występują w 24-ch klasach wystawowych, w których zdobywają odpowiednie tytuły lub honory.

 

                                              ŻYCZYMY SUKCESÓW WYSTAWOWYCH