Regulamin Pokazu

 

§1
Każdy kot zarejestrowany w legalnym Stowarzyszeniu lub Klubie ( WCF, Fife, TICA, CFA ) może uczestniczyć w pokazie kotów rasowych organizowanych przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów

§2
Zarejestrowany hodowca zgłaszający swojego kota na pokaz, powinien w terminie podanym przez organizatora przesłać poprzez formularz dostępny na stronie www.shk.com.pl
„ZGŁOSZENIE NA POKAZ on line” .
Przy prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia na wskazany adres e-mail przyjdzie do Państwa automatyczne powiadomienie o wpłynięciu zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie potwierdzone osobnym emailem.
W przypadku braku potwierdzenia proszę o kontakt e-mailem na adres: prezes@shk.com.pl.

§3
Przesłanie przez wystawcę podpisanego „Zgłoszenia na Pokaz” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu , zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za pokaz także w przypadku wycofania swojego zgłoszenia oraz jest zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych.
Organizator pokazu dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę kota z pokazu bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi nie później jednak niż 14 dni przed pokazem. Jeśli zgłoszenie nastąpi po tej dacie w takich przypadkach organizator nie zwraca dokonanej wpłaty, a od wystawców którzy nie opłacili jeszcze swoich zgłoszeń ma prawo żądać pełnej opłaty.
Organizator pokazu po przyjęciu zgłoszenia zawsze podaje dane do przelewu wraz z kwotą oraz datą płatności.
W przypadku ograniczonej ilości miejsc organizator podejmuje decyzję o usunięciu dyscyplinarnym nieopłaconych zgłoszeń o czym hodowcę poinformuje..
Tylko opłacone zgłoszenia zostają w 100 % zatwierdzone i mogą brać udział w Pokazie, brak wpłaty jest jednoznaczny z brakiem zgłoszenia na naszej liście

Opłata za pokaz to tylko opłata symboliczna.
Członkowie SHK – 15 zł od każdego zgłoszonego kota
Członkowie innych Klubów oraz Organizacji – 30 zł od każdego zgłoszonego kota

Stowarzyszenie Hodowców Kotów organizuje pokaz który ma na celu promocję hodowców oraz hodowli należących do SHK dlatego 99 % kosztów ponosi Stowarzyszenie

§4
W Pokazie mogą brać udział koty zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed pokazem. Przy kontroli obowiązuje okazanie książeczki szczepień z ważnymi szczepieniami wykonane nie później niż miesiąc przed pokazem. Szczepienia przeciwko wściekliźnie zalecane są dla kotów powyżej 6 miesiąca życia. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.
Z pokazu zostaną wycofane wszystkie koty wystawcy, któremu nie przyjęto na pokaz kota chorego. Uiszczona za pokaz opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do pokazu powstało z winy wystawcy.
Zabrania się wystawiania kotek w ciąży oraz karmiących.
Wszystkie zgłoszone koty muszą posiadać CHIP.

§5
Na terenie pokazu mogą przebywać tylko koty zgłoszone. Każdy nie zgłoszony kot, którego wystawca „przemyci” na teren pokazu podlega pełnej opłacie oraz każe dodatkowej w wysokości 200 zł.
Kot taki na wniosek organizatora pokazu może zostać skierowany do przebadania przez lekarza weterynarii , a koszty pokryje wystawca.

§6
Zabrania się picia jakiegokolwiek alkoholu oraz palenia papierosów zarówno na sali pokazowej jak i w pomieszczeniach związanych z pokazem. Osoby nie przestrzegające postanowień tego paragrafu zostaną wyproszone z pokazu bez zwrotu uiszczonych opłat.

§7
Dekoracja klatki jest obowiązkowa

O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania opłaconych zgłoszeń ( ilość klatek ograniczona )

Jest to pokaz nie wystawa i Stowarzyszenie nie angażuje ekipy technicznej w związku z tym koszt pokazu dla Państwa jest atrakcyjny.
Za rozłożenie oraz złożenie zarezerwowanej klatki pokazowej odpowiada hodowca.
Hodowców prosimy o przybycie o godzina 08:30.

Podczas i w miejscu organizowania Pokazu obowiązuje zakaz sprzedaży kociąt.

§8
Organizator zastrzega sobie prawdo nie przyjęcia zgłoszenia na pokaz bez podania przyczyny.