Regulamin Hodowlany

 

 

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Hodowców Kotów /SHK/ wprowadza w życie niniejszy Regulamin Hodowlany celem stosowania go przez wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 2

Prowadzona w SHK hodowla kotów rasowych jest hodowlą amatorską.

§ 3

Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej opartej na hodowli kotów rasowych.

§ 4

Celem hodowli kotów rasowych jest rozmnażanie kotów różnych ras i wariantów kolorystycznych, oparte na naukowych podstawach, dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, zdrowotnym oraz behawioralnym, jak również szeroka popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa.

§ 5

Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Hodowców Kotów za pośrednictwem Komisji Hodowlanej, a w przypadku gdy nie wybrano na Walnym Zebraniu Członków takiej komisji jej kompetencje przejmuje Zarząd.

§ 6

Za hodowcę uważa się członka SHK prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych niniejszego Regulaminu, posiadającego jedną kotkę lub więcej kotów zarejestrowanych w SHK.

§ 7

Członkostwo w SHK zobowiązuje hodowcę do przestrzegania Statutu i przepisów hodowlanych, nienagannego prowadzenia hodowli kotów rasowych, jak również do regularnego opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia innych opłat na rzecz Stowarzyszenia związanych z działalnością hodowlaną, nie opłacenie składki po 60 ciu dnaich od dnia wymagalności skutkuje wykreśleniem członka z listy członków SHK. Spełnienie warunków hodowlanych warunkuje otrzymanie przez hodowcę dokumentów hodowlanych /rodowodów/, potwierdzających pochodzenie kociąt, urodzonych w hodowli. W przypadku ciężkich naruszeń regulaminu Zarząd ma prawo wykreślić członka z listy członkowskiej SHK

§ 8

Zgodnie z wymogami określonymi przez sekretarza WCF /z siedzibą w Essen/, korespondencja hodowcy z organami władz WCF może odbywać się wyłącznie drogą służbową, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia Hodowców Kotów.

Zgodnie ze statutem WCF, SHK, jako Stowarzyszenie zrzeszone w WCF, zachowuje całkowitą niezależność i działa na mocy własnego Statutu. Przepisy hodowlane regulujące prowadzenie i kontrole hodowli zrzeszonych w SHK ustala wyłącznie Zarząd SHK na mocy statutu SHK.

ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

§ 9

Hodowca zobowiązany jest do rejestracji swojej hodowli w WCF za pośrednictwem SHK. Rejestracja ta daje prawo Zarządowi SHK do wystawiania rodowodów dla kociąt urodzonych w hodowli. Rejestracja jest jednorazowa, zachowuje swoją ważność przez cały okres działalności hodowcy w Stowarzyszeniu. Hodowca ubiegający się o rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli/ winien mieć na względzie fakt, że nazwa kota w pełnym brzmieniu tzn. imię kota wraz z przydomkiem, a także odstępy między wyrazami w samej nazwie, liczone łącznie, nie mogą przekroczyć 25 znaków, zaś sam przydomek nie może przekroczyć 15 znaków.

Zaleca się zgłaszanie przydomków o polskim brzmieniu. Przydomek będzie używany przy nazwie wszystkich kociąt urodzonych w hodowli, bez względu na liczbę ras, jaka jest hodowana. Zarząd SHK może odmówić rejestracji hodowli, której nazwa jest zastrzeżona lub obraźliwa.

§ 10

Rejestracja przydomka hodowlanego musi odbyć się najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym dopuszczeniem kotów do rozmnażania, aby hodowca otrzymał nazwę hodowli przed urodzeniem się kociąt.

§ 11

Rejestracja hodowli SHK dokonuje się w oparciu o Międzynarodowy Rejestr Przydomków Hodowlanych. Hodowca posiadający wyłącznie kocura hodowlanego nie ma obowiązku uzyskania przydomka hodowlanego.

§ 12

Zarząd SHK może odmówić rejestracji nazwy hodowli zarejestrowanej wcześniej w innym związku felinologicznym, jeżeli nie należy ona do hodowcy przepisującego się do SHK z innego klubu, a wiadomym jest, że nazwa taka już istnieje.

§ 13

Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub inne osoby mające wspólny lub odrębny adres zamieszkania.

§ 14

Zarejestrowana w WCF nazwa hodowli jest chroniona przez 20 lat od chwili wygaśnięcia hodowli.

§ 15

Przydomek hodowlany zarejestrowany w SHK jest niezbywalny, podlega jedynie prawu spadkowemu. Spadkobierca, który powinien być członkiem Stowarzyszenia Hodowców Kotów, występuje do Zarządu SHK z pisemną prośbą o odnotowanie zmiany właściciela hodowli.

ROZDZIAŁ III
OGÓLNE ZASADY DOPUSZCZENIA ZWIERZĄT DO HODOWLI

§ 16

Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore lub w złej kondycji fizycznej.

Niżej wymienione wady dyskwalifikują koty do rozrodu:
·         anomalia budowy jąder u kocurów powyżej 10 miesiąca, w tym manorchizm / kryptorchizm (wnętrostwo/jądro ruchome)

·         polidaktylizm i olidaktylizm

·         polidaktylizm – za duża ilość palców,

·         olidaktylizm – za mała ilość palców.
info: w Stanach wychodowano rasę, która nazywa się American Polydactyl – u której cechą naturalną jest zwiększona liczba palców (o 1, 2 a nawet 3 palce)

·         głuchota i ślepota,

·         zez,

·         deformacje budowy kośćca,

·         załomki na ogonie (z wyłączeniem kotów rasy MANX oraz BOBTAIL),

·         silne skrzywienie żuchwy oraz przodozgryz lub tyłozgryz,

·         białe łaty niedozwolone przez standard,

·         koty po przeprowadzonych zabiegach kosmetycznych mających na celu usunięcie lub „zamaskowanie” wad,

·         koty z amputowanymi pazurkami.

Koty białe mogą być wprowadzone do hodowli po przeprowadzeniu atestu słuchu. Koty białe muszą koniecznie posiadać chip, którego numer musi być wpisany na ateście słuchu. Zatajenie wad dyskwalifikujących kota z hodowli może być przyczyną złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze SHK.

§ 17

Rejestracji kota w SHK dokonuje się na wniosek hodowcy na podstawie oryginału rodowodu wystawionego przez władny organ felinologiczny. Zarząd SHK ma prawo odmówić rejestracji kota, którego rodowód nie spełnia norm uznaniowych.
W przypadku nie dopełnienia obowiązku rejestracyjnego za każdego kota dopuszczonego do reprodukcji bez zarejestrowani obligatoryjna kara wynosi od 100 zł do 300 zł

§ 18

Zarejestrowany w SHK kot hodowlany musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia z wpisem o ostatnim odrobaczeniu i szczepieniu.

§ 19

Przy planowanym kryciu w pokrewieństwie hodowca musi się zwrócić z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na takie krycie do Przewodniczącego Komisji Hodowlanej SHK. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nie wydanie rodowodów kociętom urodzonym z takiego kojarzenia. Do takiego kojarzenia dopuścić można wyłącznie zwierzęta zdrowe, nieobarczone wadami. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi hodowlanemu. Nie dopuszcza się kojarzenia bezpośredniego rodzeństwa.

§ 20

Zabrania się sprzedaży kociąt bez rodowodu. Sprzedaż kotów bez rodowodu będzie powodem do usunięcia hodowcy z SHK.
Zabrania się hodowcą wydawania kserokopii rodowodów dla kociąt. Wydanie kserokopii rodowodu będzie powodem do usunięcia hodowcy z SHK.

ROZDZIAŁ IV
KOTKI HODOWLANE

§ 21

Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest zarejestrowana w SHK, nie posiada wad genetycznych i anatomicznych oraz posiada licencję hodowlaną, uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF.
Licencję hodowlaną stałą kotka otrzymuje po uzyskaniu minimum 2-ch ocen doskonałych w klasie otwartej. Licencję hodowlaną tymczasową /2 letnią/ kotka uzyskuje jeżeli otrzyma jedna ocenę doskonałą w klasie otwartej.
Jeśli hodowca nie jest w stanie pojechać na dowolną wystawę WCF licencję na wniosek hodowcy może wydać poza wystawą dowolny Międzynarodowy Sędzia Felinologiczny wszystkich kategorii z organizacji SHK – licencja taka jest odpłatna według indywidualnych ustaleń z Sędzią.
W przypadku gdy hodowca pokryje kotkę bez wymaganej licencji hodowlanej i zgody władz SHK rodowody dla kociąt mogą być wydane na wniosek hodowcy za zgodą władz SHK za kwotę dwukrotności ceny rodowodu dla każdego kociaka. W przypadku pokrycia kotki niezarejestrowanej w SHK przed planowanym kryciem Zarząd nakłada karę w wysokości 200 zł.

 

§ 22

W szczególnych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, dopuszcza się do rozrodu kotkę nie młodszą niż 10 miesięcy /w chwili pierwszego krycia/. Hodowca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemną prośbą o zezwolenie na takie krycie do Komisji Hodowlanej SHK, po przedstawieniu opinii lekarza weterynarii o konieczności wcześniejszego krycia kotki.

§ 23

Krycie kotki hodowlanej zarejestrowanej w SHK kocurem wewnątrz własnej hodowli.
Jeżeli hodowca jest jednocześnie właścicielem kotki lub kotek i kocura lub kocurów hodowlanych, a krycie następuje we własnej hodowli nie jest wymagana karty krycia.
Jeśli krycie kotki następuje poza hodowlą karta krycia musi zostać podpisana przez hodowcę i podbita przez klub w którym kocur jest zarejestrowany.
Jeśli wybrany reproduktor nie jest zrzeszony w organizacjach : WCF, TICA, FIFe, CFA, GCCF, a zrzeszony jest w niezależnej legalnej organizacji np. ICF wymagane jest skierowanie do krycia.

§ 24

Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru do krycia odpowiedniego kocura, który posiada licencję hodowlaną, z klubu felinologicznego w kraju lub zagranicą zrzeszonego w WCC , jeśli nie ograniczają tego prawa umowy dopuszczenia kotki do reprodukcji przez jej hodowcę lub inne regulacje umowne.

Właściciel kotki hodowlanej ma obowiązek uzyskania od hodowcy kocura dokumentów wymaganych do wydania rodowodów dla kociąt /xero rodowodu, xero tytułu/.

§ 25

Hodowca zobowiązany jest dopuszczać do krycia kotkę zdrową, w doskonałej kondycji fizycznej.

§ 26

Hodowca ma obowiązek otoczyć ciężarną kotkę należytą opieką, oraz stworzyć kotce i jej potomstwu jak najlepsze warunki bytu.

§ 27

Obowiązkiem hodowcy jest zabezpieczyć kotkę hodowlaną przed przypadkowymi i nieplanowany kryciami.

§ 28

Zaleca się, aby odstęp między kolejnymi porodami kotki zarejestrowanej w SHK był nie mniejszy niż 8 miesięcy. Kotka nie powinna mieć więcej miotów niż trzy w ciągu 2 lat, ze względu na konieczność umożliwienia kotce wypoczynku po kolejnych porodach.

§ 29

Zarząd SHK na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej jeżeli:

·         potomstwo jej po trzech różnych kocurach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikacyjne

·         jeżeli Komisja Hodowlana postanowiła dokonać przeglądu miotu, a z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania przeglądu hodowlanego potomstwa danej kotki,

·         w przypadku komplikacji przy kolejnych porodach /cesarskie cięcie/,

·         w przypadku naruszenia przepisów hodowlanych przez hodowcę

.

§ 30

Maksymalny wiek kotki hodowlanej ustala się na ukończone 10 lat Po tym okresie krycie może być warunkowo dozwolone, ale tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii, dopuszczającego kotkę do krycia (na okres nie dłuższy niż 1 rok). Każdy taki przypadek jest rozpatrywany przez Komisję Hodowlaną, która na podstawie wyżej wymienionego zaświadczenia wyda odpowiednią decyzję.

 

ROZDZIAŁ V
KOCIĘTA / MIOTY

§ 31

Za pełny miot uważa się przynajmniej 3 kociaki urodzone z jednej pary rodziców.

§ 32

Obowiązkiem hodowcy jest zgłoszenie miotu kociąt do czternastego tygodnia życia na druku ‚KARTA MIOTU’ do Zarządu SHK oraz do opłacenia rodowodów i opłaty pocztowej za przesłanie rodowodów na adres hodowcy. Zgłoszenie miotu po ukończeniu przez kocięta 14 tego tygodnia życia skutkuje opłata za każdy rodowód wartością dwukrotną rodowodu.
Jednakże proszę mieć na uwadze iż biuro potrzebuje czasu na przygotowanie rodowodów oraz potrzebny jest czas na wysyłkę a przekazanie kota do nowego domu bez oryginału rodowodu jest łamaniem regulaminu.
W przypadku niepełnej licencji wymaganej regulaminem jednego z rodziców miotu dopłata do każdego rodowodu dla potomstwa wynosi 5 zł§ 33

Imiona kociąt w kolejnych miotach powinny być nadawane w porządku alfabetycznym, począwszy od litery „A” do litery „Z”, lub od litery „Z” do litery „A”, z możliwością opuszczenia trudnych do nazw liter.

§ 34

Hodowca nie może wydać kociaka nabywcy wcześniej, niż po faktycznym otrzymaniu rodowodów dla kociąt.

Sprzedaż kociąt bez rodowodu skutkuje postępowaniem dyscyplinarnym i nałożeniem na hodowcę kary finansowej w wysokości od 300 do 500 zł.
Zabrania się hodowcą wydawania kserokopii rodowodów dla kociąt, a takie Zarząd może uznać za fałszerstwo i powielanie wielu kociąt na jednym dokumencie.
Hodowca zobowiązany jest do wydania orginału oraz zaznaczenia przeznaczenia
2. Kot poza hodowle i reprodukcje
3. Pełne prawa hodowlane.
§ 35


Przed wydaniem kociąt z hodowli nowym właścicielom obowiązkiem hodowcy jest odrobaczenie i zaszczepienie kociąt, oraz poinstruowanie nabywcy kociaka o zasadach żywienia i sposobie jego pielęgnacji, konieczności dokonania dalszych szczepień ochronnych i ich terminach.

§ 36

Hodowca ma obowiązek wydawać kocięta do nowych domów wraz z rodowodem i książeczką zdrowia, nie wcześniej niż przed ukończeniem przez kocięta 12 tego tygodnia życia

§ 37

Zaleca się sporządzenie pisemnej umowy kupna – sprzedaży kociąt.

§ 38

Zabrania się hodowcom sprzedaży kociąt w miejscach stwarzających zagrożenie epidemiologiczne dla kotów, jak również w miejscach, w których warunki uwłaczają godności kota rasowego lub są sprzeczne z przepisami o poszanowaniu praw zwierząt.

§ 39

Na wniosek Komisji Hodowlanej, hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu hodowlanego.

§ 40

Trzykrotne uniemożliwienie dokonania przeglądu miotu oraz hodowli, lub nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może być przyczyną odmowy wydania hodowcy dokumentów hodowlanych, a w szczególnych przypadkach może być powodem złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o zastosowanie innej kary

ROZDZIAŁ VI
KOCURY HODOWLANE

§ 41

Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesiąc życia, jest zarejestrowany w SHK, nie wykazuje wad genetycznych oraz anatomicznych i posiada licencję hodowlaną, uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF.
Stałą licencję hodowlaną kocur uzyskuje, jeżeli otrzyma trzy oceny doskonałe w klasie otwartej. Tymczasową licencję hodowlaną /2 letnią/ kocur uzyskuje, jeżeli otrzyma jedną ocenę doskonałą w klasie otwartej.
Jeśli hodowca nie jest w stanie pojechać na dowolną wystawę WCF licencję na wniosek hodowcy może wydać poza wystawą dowolny Międzynarodowy Sędzia Felinologiczny wszystkich kategorii z organizacji SHK – licencja taka jest odpłatna według indywidualnych ustaleń z Sędzią.
Maksymalnego wieku nie ustala się .
W przypadku gdy hodowca użyje kocura do reprodukcji bez wymaganej licencji hodowlanej i zgody władz SHK rodowody dla kociąt mogą być wydane na wniosek hodowcy za zgodą władz SHK, na hodowcę wtedy nakładana jest kara finansowa w wysokości 300 zł. W przypadku pokrycia własnym kocurem niezarejestrowanym w SHK i w żadnej organizacji przed planowanym kryciem Zarząd nakłada karę w wysokości 300 zł.

§ 42

– wykreślono –

§ 43

We własnej hodowli zarejestrowany kocur może być używany do krycia własnych kotek hodowlanych bez karty krycia.

§ 44

Obowiązkiem hodowcy jest stworzenie kocurowi godnych warunków bytowania.

§ 45

Hodowca kocura zobowiązany jest dopuszczać do krycia zwierzęta zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej.

§ 46

Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania właścicielowi kotki karty krycia wraz z kserokopią rodowodu i kserokopią tytułu kocura.

§ 47

Na wniosek Komisji Hodowlanej hodowca ma obowiązek przedstawić kocura do przeglądu hodowlanego.

§ 48

Zarząd SHK na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli:

·         potomstwo jego po trzech różnych kotkach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikacyjne

·         jeżeli właściciel kocura dopuści do rozrodu kotkę bez skierowania do krycia, lub kotkę niewiadomego pochodzenia

·         jeżeli Komisja Hodowlana z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania przeglądu hodowlanego kocura

§ 49

Dopuszcza się możliwość krycia kocurem zarejestrowanym w SHK, kotek z innych organizacji felinologicznych niż wymienionych w paragrafie 23 w kraju lub z zagranicy, na podstawie pisemnego skierowania do krycia wydanego przez władze danej organizacji.

 

ROZDZIAŁ VII
KSIĘGI RODOWODOWE

§ 50

Zarząd SHK prowadzi następujące Księgi Rodowodowe:

1.   Główną Księgę Rodowodową Kotów – LO

2.   Księgę Eksperymentalną Kotów – RIEX

§ 52

Do Głównej Księgi Rodowodowej „LO” wpisuje się koty rasowe urodzone z rodziców rodowodowych, które posiadają udokumentowane przynajmniej trzy pokolenia przodków w danej rasie. Odmiany barwne muszą zgadzać się z wykazem barw z EMS kodów.

W księdze „LO” podawana jest pełna informacja dotycząca kota: imię kota wraz z nazwą hodowli, rasa, data urodzenia, płeć, kolor wraz z EMS kodem, oraz numer rodowodu organu rejestrującego.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze „LO”:

PL SHK LO xxxxx

Skróty te oznaczają:

·         PL – Polska

·         SHK – Stowarzyszenie Hodowców Kotów

·         LO – Symbol Głównej Księgi Rodowodowej Kotów

·         xxxxx – nr. kolejny rodowodu.

§ 53

Do Księgi Eksperymentalnej Kotów „RIEX” wpisuje się koty, które nie spełniają warunków wymaganych przy wpisie do „LO”, lub pochodzą z krzyżówek ras.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze „RIEX” :

PL SHK RX xxxxx

Skróty te oznaczają:

·         PL – Polska

·         SHK – Stowarzyszenie Hodowców Kotów

·         RX – Symbol Księgi Eksperymentalnej Kotów

·         xxxxx – nr. kolejny rodowodu

§ 54

Przenoszenie zapisów dotyczących potomstwa kotów zapisanych w „RIEX” do Głównej Księgi Rodowodowej Kotów „LO” następuje automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków.

§ 55

Koty pochodzące z krzyżówek ras będą zapisane w rejestrze „RIEX”, pod warunkiem, że Komisja Hodowlana wyrazi na piśmie zgodę na taką krzyżówkę, oraz obowiązkowo przeprowadzony zostanie przegląd hodowlany. Koty takie zarejestrowane będą przez Zarząd SHK jako:

·         XLH * potomstwo długowłose

·         XSH * potomstwo krótkowłose

·         XSL * potomstwo półdługowłose

Po przeglądzie hodowlanym rodowód eksperymentalny otrzymuje kociak dopuszczony do dalszego eksperymentu.

W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu hodowlanego miotu, kociaki otrzymują „Kartę Eksperymentu”, która dołączana jest do karty oceny wystawowej kota. Kot posiadający taką kartę może być wystawiany w klasie nowicjatu po ukończeniu 6 miesięcy na międzynarodowej wystawie pod patronatem WCF i musi uzyskać od dwóch sędziów ocenę doskonałą.
Koty pochodzące z importu muszą posiadać transfer /przepisanie własności kota/.
Kota importowanego Zarząd SHK ma prawo przenieść z „RIEX” do „LO” lub odwrotnie.

§ 56

Zapisy w Księgach Rodowodowych Kotów prowadzone są według EMS kodów WCF.

§ 57

Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje

odpis z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli Rodowód Kota Rasowego.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 58

Komisja Hodowlana Stowarzyszenia zobowiązana jest do udzielania w miarę możliwości porad w zakresie kojarzenia, wychowu, żywienia i pielęgnacji zwierząt wszystkim członkom posiadającym zarejestrowane w naszym Stowarzyszeniu koty.

§ 59

W przypadku zagubienia rodowodu wydanego przez Stowarzyszenie Hodowców Kotów , właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zarząd o stracie dokumentu. Zarząd SHK unieważni zaginiony dokument i wyda właścicielowi odpłatnie duplikat rodowodu.

§ 60

W przypadku zmiany właściciela kota zarejestrowanego w SHK hodowca zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany na piśmie w ciągu 1-go miesiąca.

§ 61

W przypadku zgonu kota, właściciel kota zobowiązany jest powiadomić Zarząd SHK w ciągu 1-go miesiąca od zaistnienia faktu i przedstawić rodowód w którym zostanie dokonany wpis o skreśleniu kota z ewidencji.

§ 62

Oryginały dokumentów takich, jak: skierowanie do krycia, karta krycia, karta miotu, stanowią dokumentację hodowlaną, na podstawie której wydaje się rodowody dla kociąt. Nie złożenie kompletnej dokumentacji wyklucza możliwość wydania rodowodów.

§ 63

Hodowca bezzwłocznie powinien powiadomić Zarząd SHK o zmianie swojego miejsca zamieszkania, numerów telefonów, adresów e-mail (adres skrzynki), adresu strony internetowej.

§ 64

Komisja hodowlana na wniosek i pisemne upoważnienie Zarządu SHK ma prawo skontrolować hodowlę – ocenić warunki w niej panujące, warunki bytowe kotów oraz stan zdrowia kotów . W szczególnych przypadkach ma prawo do zatrudnienia sędziego felinologicznego, lekarza lub technika weterynarii celem dokonania oględzin. Każdorazowo koszt Komisji Hodowlanej składający się z kosztów dojazdu, w tym członków Komisji do siedziby SHK, koszt zatrudnienia lekarza lub technika weterynarii pokrywa kontrolowany hodowca, a obciążenie zostaje mu przedstawione na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

§ 65

W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, na pisemną prośbę hodowcy, Komisja Hodowlana ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu. W każdym jednak przypadku na tę okoliczność powinna być podjęta stosowna uchwała Zarządu Stowarzyszenia Hodowców Kotów.

Życzymy wielu sukcesów hodowlanych